Сонин хачин

Саейд Моллаеин Монгол иргэншил авсан цаад шалтгаан нь…УНШ!!!

Та бүхэн энэ мэдээг дyустал нь yншвал Саейд Моллай яaгаад иpгэншлээ сoльж Монгол улсын иргэн бoлсныг мэдэx бoлно.

Энэхүү aймшигт түүxийг Дэлхий м.артаагүй! Дэлхий болж ө.нгөрсөн энэ а.ймшигт я.вдлыг о.доо х.эр нь и.тгэж ч.адахгүй байна. Бүгд ц.очирдсон х.эвээр. Энэ бол И.раны 27 настай бөх Навид Афкариг Шираз хот дахь Адель-Абад ш.оронд ц.аазаар а.ваачсан д.эндүү э.мгэнэлтэй т.үүх. Ө.нгөрсөн 2020 онд Ираны Д.ээд ш.үүхийн ш.ийдвэрээр Навид Афкарид я.лын д.ээд х.эмжээ о.ноон ц.аазаар а.ваачсан юм. Тив, Дэлхийд нэр а.лдраа ц.уурайтуулсан с.онгомол б.өхийн у.лсын а.варга т.амирчин ю.уны у.чир и.йнхүү ц.аазлуулав. Т.үүх с.өхье.

Навид Афкари улс т.өрийн ү.зэл б.аримтлалын з.олиос б.олсон юм. Улс төр г.эхээсээ и.лүүтэйгээр ш.ашин х.оорондын з.өрчилдөөнөөс ү.үдэлтэй а.суудал. Т.одруулбал, И.ран, И.зрайлийн х.арилцаа. Тэдний ү.зэл б.одлын м.аргааны х.ар с.үүдэр с.портод х.үртэл н.өлөөлж, г.эмгүй сайхан аавын хүү а.миа а.лдсан ө.р ө.втгөм т.үүх. И.ран, Израйлийн х.ооронд д.ипломат х.рилцаа т.огтоогоогүй байдаг. У.чир нь, И.раны у.дирдлага ев.рейчүүд /Израйль/-ийн о.ршин т.огтнолыг х.үлээн з.өвшөөрдөггүй. Үүнээс үүдэн, Ираны э.рх б.аригчид ш.ашин, у.лс т.өрийн ш.алгааны у.лмаас ө.өрсдийн б.өхийг И.зрайлийн б.өхчүүдтэй б.арилдахыг х.ориглосоор и.рсэн.

Тиймийн тул И.раны б.өхчүүд аль болохоор л И.зрайлийн б.өхтэй у.чраа т.аарахгүйг х.ичээж, з.аримдаа с.анаатайгаар я.лагдал х.үлээх нь ч бий. Ш.ударгаар ө.рсөлдөж, тив Д.элхийд н.эрээ д.уурсгах х.үсэл м.өрөөдөлтэй т.амирчдынхаа и.тгэл з.үтгэлийг м.охоож, н.угачин д.ардаг х.аргислал т.өгсөх цаг хэзээ нэгэн цагт и.рээсэй. Навид Афкариг ца.азлуулахад тухайн үед АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн а.лбыг ха.шиж байсан Дональд Трамп, UFC-ийн Ерөнхийлөгч Дана Уайт, Олон Улсын Олимпын Хорооны Е.рөнхийлөгч Томас Бах болон бусад н.эр н.өлөө б.үхий х.үмүүс т.амирчныг а.врахыг о.ролдсон. Гэсэн ч,

И.раны э.рх б.аригчид ө.өрсдийн б.айр с.уурийг х.атуу б.аримталж, А.фкариг ц.аазлахын өмнө түүнийг гэр бүлтэй нь ч у.улзуулалгүй хүний ё.соор с.алах ёс хийх б.оломж ч о.лгоогүй ц.эвдэг хандсан. ТҮҮНИЙ Ү.ХЭЛ Х.ЭЗЭЭ Ч М.АРТАГДАХГҮЙ 2018 оны наймдугаар сард Афкари ү.зэл бо.длоо и.лэрхийлэн Засгийн газрын б.одлогыг э.сэргүүцэн ж.агсаалд о.ролцож б.айхдаа х.амгаалалтын а.лбаны о.фицерийн а.мийг х.өнөөсөн .гэх .х.эрэгт б.уруутгагдсан байдаг.

\Ираны эрх б.аригчид түүнд эх о..рноосоо у.рвасан гэх ү.ндэслэлээр я.л т.улгаж, хоёр ц.аазын я.л о.ноосон юм. Үүгээр ч ү.л б.арам 20 г.эмт х.эрэгт х.олбон бу.руутгаж, 74 удаа та.шуурдах ш.ийтгэл .оноосон байдаг. Түүний хоёр ах болох Вахид Афкари, Хабиб Афкари нар мөн э.сэргүүцлийн ж.агсаалд о.ролцсныхоо т.өлөө тус бүр 54, 27 жилийн х.орих я.л а.всан юм. Ү.зэл б.одлынхоо төлөө т.ууштай т.эмцсэн тамирчин Навид Афкаритай холбоотой хэрэгт Ерөнхийлөгч Дональд Трамп а.нхаарал х.андуулж, Афкарийг ө.ршөөж, а.мийг нь х.элтрүүлэхийг х.үсч твиттер х.уудсандаа у.даа д.араа ж.иргэж, Ираны төр засгийн у.дирдлагуудтай б.иечлэн у.улзаж байсан. Гэсэн ч

, Иран улс АНУ-ын т.эргүүний х.үсэлтийг о.гтхон ч то.огоогүй. Хүний эрхийг хамгаалах байгууллагын төлөөлөгчид А.фкарийг м.аш х.аргис хэ.рцгийгээр э.рүүдэн ш.үүж, х.ийгээгүй х.эргийг нь х.үлээлгэсэн талаар удаа дараа мэдэгдэж байсан юм. Ираны э.рх ба.ригчид Навид Афкаригийн х.эргийг м.өрдөн ш.алгах н.эрийдлээр түүнд э.лдэв э.рүү ш.үүлт т.улгаж байсан г.элцдэг. Афкаригийн нэгэн аудио бичлэг бий. Түүний б.ичлэгийг ч.ухам хэн олон нийтэд дэлгэсэн нь бас их сонирхол татдаг. “Би ямар ч б.уруугүй. Би түүнийг х.өнөөгөөгүй. Х.яналтын камер дээр бүх зүйл байгаа.

Би биш гэдэг нь тэндээс х.арагдана. Би түүнийг х.өнөөгөөгүй”. Тамирчныг ц.аазласны дараа АНУ ч И.ранд хариу ц.охилт ө.гсөн х.ориг то.гтоосон байдаг. АНУ-ын Төрийн нарийн бичгийн дарга асан Майк Помпео мөн үз.эл бо.длоо илэрхийлж үгээ хэлсэн юм. “Энэ бол ж.игшмээр, х.эрцгий хэрэг. Бид Ираныг хамгийн х.атуугаар ш.үүн х.элэлцэх болно. Энэ бол Ираны д.эглэмийн ж.игшүүрт ж.ишгээр хүний ​​нэр төрд х.алдсан а.ймшигт халдлага.

Ийм ү.йлдлээрээ И.ран ард иргэдийнхээ дуу хоолойг х.орьж ча.дахгүй. Бид өнөөдөр Навид Афкаригийн гэр бүл, бүх и.ранчуудын х.амтаар х.аргис х.эрцгий д.эглэмийн г.арт а.миа а.лдсан Навид Афкаригийн төлөө э.мгэнэн га.шуудаж байна. Түүний амьдрал, түүний үхэл хэзээ ч м.а.ртагдахгүй” “Э.ЛЭГ З.ҮРХ МИНЬ Э.МТРЭХ ШИГ Б.ОЛСОН” На.вид А.фкариг ц.аазалсан тухай мэдээ Лас Вегас х.отноо х.олимог т.улааны UFC тэмцээнд оролцож байсан х.өнгөн ж.ингийн т.амирчин Бобби Грин рингэн дээр Алан Патрикийг я.лах үеэр ирсэн нь түүнийг ц.очирдуулсан юм.

Тэмцээнд ялалт байгуулсан Бобби Гринд Иранд болсон а.ймшигт хэ.рнээ э.мгэнэлт хэ.ргийн талаар хэл дуулгахад Бобби Гриний баяр ба.ясал, у.й га.шуугаар с.олигдсон. Сэтгэл хөдлөлөө барьж д.ийлээгүй тул ну.лимс ун.агасан тэр.бээр я.лагчийн яр.илцлагаа хүртэл цу.цалсан байдаг. “Тэр залуу энэ амьдралаас явсан мэдээг сонсоод миний з.үрх зү.сэгдэх ш.иг боллоо. Бид түүнийг ав.арч чадна гэж бодож байсан. Гэтэл тэр ингээд я.вчихлаа. Тэр зүгээр л үзэл бодлоо илэрхийлж ж.агссаныхаа төлөө а.миа а.лдлаа.

Үнэхээр хо.осон мэд.рэмж төрж байна. Надад үнэхээр гу.нигтай байна. Бид түүнийг авар.ч чадна гэж бодсон. Элэг зүрх минь эм.трэх шиг болж байна. Одоо надад өөр хэлэх үг алга. Хэн нэгэн а.миа а.лдаж байхад би энд зүгээр л з.огсож байна. Одоо юу ч .яримааргүй байна. С.аяны тэм.цээний талаар ярьж чадахгүй нь. Үүнээс болж би га.лзуурах нь. Ярьж чадахгүй нь. Баярлалаа, бас уу.члаарай”. ТА НАР ГЭ.М ЗЭМ.ГҮЙ Х.ҮНИЙГ Ц.ААЗАЛСАН, ҮҮНИЙГ МЭ.ДЭЖ АВЦГАА Энэ хэр.гийг на.аштайгаар шийдэх гээд Олон Улсын О.лимпын Хороо /ОУОХ/ ч хү.чрээгүй. Дэлхийн улс орнуудын тамирчид, ОУОХ болон бусад олон улсын байгууллагуудын хүчин ч.армайлт талаар болж ямар ч үр дүнд хү.рсэнгүй.

ОУОХ-ны Ерөнхийлөгч Томас Бах ираны бөхийг ц.аазлуулсанд гүн ц.очирдсон гэ.дгээ хү.лээн зөвш.өөрсөн байдаг. Тус хорооны хэвлэлийн мэдэгдэлд Навид Афкаригийн гэр бүл, найз нөхдийг дэмжиж байгаа гээд г.үн эм.гэнэл ил.эрхийлсэн юм. Энэ бүхэн XXI зууны га.лзуурал мэт. Ца.азлах, эр.үүдэн шүүх. Гэсэн ч, хамгийн хар.амсалтай нь энэ бүхэн бидний амьдарч буй бодит ертөнцийн нэг хэсэг. 27 настай залуу тамирчны амь.сгал ху.раахын өмн.өх хамгийн с.үүлчийн үг.с аудио бичлэгт ха.дгалагдан үлд.эж, хүний ​​эр.хийн ба.йгууллагад ирсэн байдаг. Түүний үгийг та сонсоод лав нэгийг бодох буй за. “Хэрэв намайг ц.аазлах гэж байгаа бол та нар гэ.мгүй хү.нийг ц.аазлах болно. Намайг со.нсоосой г.эсэндээ би бүх хү.чээ да.йчилсан. Гэсэн ч хэн ч намайг со.нсохыг хү.сээгүй”.

Навид Афкаригийн ээж Бахие Намжу Дэлхийн бүх хүн, нутаг нэгтнүүддээ хан.дан ту.сламж эр.ж байсан бөгөөд түүний гурван сайхан хүүг т.амлан зо.воож, хүчэ.эр хэ.рэг х.үлээлгэсэн гээд хоёр хүүг минь бар.ивчлаад ха.нахгүй н.өхрийг минь, х.үргэнийг минь хү.ртэл энэ хэрэ.гт холбосон хэмээн га.шуудан ярь.сан байдаг. Гэсэн ч, Ираны э.рх б.аригчид энэ хэ.ргийг хуу.лийн дагуу ш.ударга ш.үүсэн хэмээн үнэн.ийг гу.йвуулж, бул.зааруулсаар ирсэн. “Токио-2020” Олимпоос мөнгөн медаль хүртсэн Монгол улсын иргэнш.ил аваад байгаа Ираны бөх Саид Моллаеи бол Навид Афк.аригийн до.тны анд нь. Т.иймээс Навид Афка.ригийн эм.гэнэлт га.шуун т.үүх Мо.лом гэх монгол нэрийг аваа.д байгаа Саид Моллаеи эх орноосоо д.айжихад ихээ.р нө.лөөлсөн нь да.мжиггүй.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button